Plaats je CV - Bij meerdere uitzendbureaus tegelijk!

Vacature Adviseur Integrale Veiligheid in Utrecht bij Flexintens

Werklocatie
Utrecht
Werkverband
Tijdelijk
Niveau
HBO
Referentie nr.
2568669011-UZP-NL-FPC-130513
Geplaats op
2022-05-13
Branches
Overige


Organisatie
Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 19-05-2022 tot 12:00 uur. 

Functiebeschrijving

Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland

Opdrachtomschrijving

Onze uiterwaarden zijn cruciaal voor de bescherming van 4 miljoen mensen tegen hoogwater, voor ecologisch gezonde rivieren en als leefgebied voor planten en dieren met grote biodiversiteit. Dit vraagt om goed beheer en onderhoud. Vanuit zijn kerntaken is Rijkswaterstaat hiervoor verantwoordelijk. Er zijn veel eigenaren en belangen in de uiterwaarden, dit vraagt om een goede afstemming. Waar mogelijk en noodzakelijk wordt samengewerkt met stakeholders om tot een optimaal beheer en onderhoud te komen. Vele eigenaren worden geconfronteerd met onderhoud door Rijkswaterstaat op hun terreinen, zodat RWS aan haar wettelijke taken kan voldoen.

Daarnaast hebben uiterwaarden meerdere gebruiksfuncties, waaronder landbouw, recreatie, wonen en zand-, klei- en grindwinning. Vaak zijn uiterwaarden uitloopgebieden voor de aanliggende woonkernen. De uiterwaarden hebben steeds meer aantrekkingskracht voor bijvoorbeeld horeca en evenementen. Voor deze gebruiksfuncties is Rijkswaterstaat niet verantwoordelijk, maar krijgen anderen ruimte om gebruik te maken van de uiterwaarden, mits dat niet conflicterend is met kerntaken van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is hierin partner om samen met andere partijen (vanuit hun taak en verantwoordelijkheid) te zorgen voor een optimaal en veilig gebruik van de uiterwaarden.

We hebben een onderhoudsopgave in een gebied van 67.000 ha, langs 1.200 kilometer oever. Een heel divers gebied dat een opeenstapeling van werkzaamheden kent. Een gebied met zo'n 15.000 actoren, naast de vele gebruikers van het rivierengebied. De aard van de onderhoudswerkzaamheden is relatief eenvoudig, maar de werkwijze om te komen tot een gedragen beeld wat nodig is en de uitvoering daarvan, is dat niet. Daarbij is het areaal deels nieuw voor RWS; de toestand is onbekend en er is beperkte ervaring met het in stand houden ervan. Mede onder invloed van natuurlijke dynamiek is het onderhoud verre van statisch. Het onderhoud van de uiterwaarden is daarom complex te noemen, in de zin dat niet duidelijk is wat, waar, wanneer moet gebeuren. Het is daarom noodzakelijk om te kunnen anticiperen op niet voorziene zaken zonder een te grote administratieve belasting.

Het onderhoudswerk is in drie percelen verdeeld: IJssel, Rijntakken en Maas. Het geheel wordt door een kernteam van RWS aangestuurd dat werkt volgens het Integraal Projectmanagementmodel (het IPM-model).

Bij aanbesteding is het contract nog niet definitief, samen met opdrachtpartner werken we deze uit tot een evenwichtige overeenkomst. Gedurende de looptijd van de overeenkomst wordt de jaarlijkse opgave en bijbehorende prijs uitgewerkt en vastgesteld. De overeenkomsten worden opgesteld vanuit het DOEN-gedachtegoed, waarbij, Maximale Klantwaarden, Werken vanuit de Bedoeling, Optimale Samenwerking, Eerlijk Geld voor Eerlijk Werk en Leren als waarden hanteren. De contractvorm en aanpak zijn nieuw. We gaan samen aan de slag om, ervaring op te doen, te leren, te ontwikkelen en een avontuur aan te gaan. Samen met je collega's, ben je verantwoordelijk om het beheer en onderhoud van de uiterwaarden gestalte te geven. Het perceelteam is een mixed-team van opdrachtgever en opdrachtpartner. Je werkt dus naast Rijkswaterstaat collega's, ook samen met de collega's van de Opdrachtpartners.

Samen met anderen

Voor het WaardengedrevenOnderhoudscontract uiterwaarden (WOCU), zoeken we een inhoudelijk deskundige en zelfstandige Adviseur Integrale Veiligheid. In deze opdracht ben je het aanspreekpunt voor (integrale) veiligheid en een gesprekspartner voor de volgende teams:

 • Team Uiterwaarden

 • Team WOUW

 • Drie perceelteams zie onderaan voor nadere uitleg teams

Daarnaast stel je plannen op om de veiligheidscultuur in het team verder te ontwikkelen en bewaak je samen met het programmateam WOUW de voortgang. Na het opstellen van veiligheidsplannen ga je actief na of dat wat opgeschreven is ook zoals bedoelt is wordt uitgevoerd. Het doel is om een continue dialoog aan te gaan met de betrokken partijen om veiligheid goed onder de aandacht te houden en altijd te blijven verbeteren.

Hiermee werk je aan onderstaande kenmerken van integrale veiligheid;

 • houding en gedrag;

 • ketenbenadering;

 • één gecoördineerde benadering/behandeling voor alle aspecten van veiligheid;

 • risicogestuurd;

 • integraal en geïntegreerd in alle fasen van de projecten;

 • bijdragen aan het veiligheidsgedrag en -bewustzijn van projectteamleden.

Elke dag beter

Je hebt oog voor innovatie en draagt bij aan de verbetering van kaders, de werkwijze en standaarden van het technisch werkproces binnen het project. Ook draag je bij aan de verdere professionalisering van jouw vakgebied: je bent alert op nieuwe ontwikkelingen, draagt bij aan ontwikkeling van beleid en deelt actief je kennis met collega's binnen het projectteam. Je zet actief jouw netwerk in om kennis te verbreden.

De werkzaamheden van de adviseur integrale veiligheid bestaan o.a. uit:

 • Opstellen, uitvoeren en evalueren van het integraal veiligheidsplan;

 • Implementeren van de veiligheidsfilosofie binnen de PPO teams, op basis van doelstellingen en ambities, gericht op cultuurverandering naar proactief

 • Borgen van veiligheid binnen het project;

 • Ondersteunen van de projectteams bij operationele vraagstukken op het gebied integrale veiligheid

 • Ondersteunen bij productuitvragen integrale veiligheid

 • Coördineren, beoordelen en structureren en aansturen van producten voor integrale veiligheid

 • Opstellen van interne rapportages vanuit aspect veiligheid, op projectniveau en niveau van de PPO teams

 • Uitvoeren evaluaties en analyse op trends

 • Indien nodig escaleren in situaties waarin de veiligheid onvoldoende wordt geborgd en waarbij de project- of  dienstleiding in besluitvormingsprocessen en belangenafwegingen de veiligheid onvoldoende prioriteit geeft

 • Afhandelen van en terugkoppelen over incidenten en meldingen

Van ieder lid van het team wordt verwacht dat diegene issues kenbaar maakt en actief ondersteunt bij het oplossen daarvan. Je draagt actief bij aan het verbeteren en optimaliseren van processen op je vakgebied. Je stuurt op kwaliteitsborging en deelt actief kennis en ervaringen binnen het team. Je zorgt dat de PDCA-cyclus wordt toegepast en dat verbeteringen worden aangestuurd. Je draagt er aan bij dat Rijkswaterstaat als een kundige, aanspreekbare, benaderbare en betrouwbare partner wordt ervaren.

​​​Organisatieonderdeel RWS Team Uiterwaarden Het beheer van de uiterwaarden is belegd bij Team Uiterwaarden. Zij doen dat voor de RWS-regio's Oost-Nederland, Zuid-Nederland en West-Nederland zuid. Het Team uiterwaarden levert de klant, ze stellen het instandhoudingsplan e.d. op en doen de regio-overstijgende programmering. Het team uiterwaarden werkt nauw samen met Team WOUW. 

Team WOUW Team WOUW (Waardengedreven Onderhoud UiterWaarden, onderdeel van PPO), is verantwoordelijk voor het op de markt zetten en laten uitvoeren van de WOCU's (Waardengedreven OnderhoudsContract Uiterwaarden). Het team doet dit in zeer nauwe samenwerking met de beheerder, ieder vanuit zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Daar waar de taken en verantwoordelijkheden elkaar raken, is het van belang om een duidelijke en gedragen verdeling te maken. Team WOUW is opgedeeld in een programmateam WOUW en drie perceelteams. Het team is een zelfstandig team, ondersteund door adviseurs in een gezamenlijke pool.

Drie perceelteams De hele instandhoudingsketen is vertegenwoordigd in een perceelteams. De perceelteams zijn daarmee cruciaal in het bereiken van de projectdoelen. In elk perceelteam organiseren RWS en Opdrachtpartners samen de operationele processen: assetmanagement, omgevingsmanagement en onderhoud. Er zijn drie percelen voorzien (IJssel, Rijntakken, en Maas) De drie perceelteams zijn centrale knooppunten in het netwerk waar veel informatie binnenkomt, keuzes worden gemaakt en acties uitgezet. De perceelteams zijn integraal verantwoordelijk voor het uitvoeren van het onderhoud binnen het betreffende perceel. Het perceelteam is ook verantwoordelijk voor het rapporteren over de actuele toestand en te adviseren over de onderhoudsopgave voor het volgend jaar. Het perceelteam voert de onderhoudsopgave uit zoals die is vastgelegd in het jaarplan en krijgt daarnaast de ruimte om eigenstandig te reageren op onverwachte gebeurtenissen.

Functie-eisen

Eisen:

 1. De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding, in de richting van Veiligheidskunde, integrale veiligheid, integrale veiligheidskunde of hogere veiligheidskunde;
 2. De aangeboden kandidaat  is in het bezit van een geldig rijbewijs A en/of B en beschikt over eigen vervoer;
 3. De aangeboden kandidaat  is in het bezit van een geldig certificaat vakbekwaamheid veiligheidskunde zoals bedoeld in artikel 2.7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, geldend van 01-01-2017 t/m heden;
 4. ​​​​​​De kandidaat is in het bezit van een VCA-certificaat 'Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU' (VOL-VCA). 
  • ​​​​​​​Toelichting: Geldige diploma's dragen het VCA/VCU-logo, de vermelding ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA', de naam van het Examencentrum VCA, kandidaat naam, geboortedatum en VCA diplomanummer. 

Wensen:

 1. De aangeboden kandidaat heeft kennis van en werkervaring met het beïnvloeden en ontwikkelen van veiligheidscultuur in een projectorganisatie. Dit is aantoonbaar a.d.h.v. werkervaring in een vergelijkbare rol;
 2. De aangeboden kandidaat heeft kennis van en werkervaring met het zelfstandig toepassen van wet- en regelgeving op het gebied van (arbeids)veiligheid. Dit is aantoonbaar a.d.h.v. werkervaring in een vergelijkbare rol;
 3. De aangeboden kandidaat heeft kennis van en werkervaring als veiligheidsadviseur aan opdrachtgeverszijde;
 4. De aangeboden kandidaat heeft kennis van en werkervaring met projecten in de Uiterwaarden.
Arbeidsvoorwaarden

In overleg.

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 19-05-2022 tot 12:00 uur. Relevante vacatures

Utrecht
Flexintens
1 dag geleden
Utrecht
Flexintens
1 week geleden
Utrecht
Flexintens
3 weken geleden

Heeft u nog vragen?

Jefta Koudijs
0267620525
j.koudijs@flexintens.nl

Flexintens
Alle vacatures Flexintens
Website

Omgeving werkplek

Relevante vacatures

Utrecht
Flexintens
1 dag geleden
Utrecht
Flexintens
1 week geleden
Utrecht
Flexintens
3 weken geleden