Plaats je CV - Bij meerdere uitzendbureaus tegelijk!

Vacature Analist IAK Sociaal Domein in 's-Gravenhage bij Matchd

Werklocatie
's-Gravenhage
Niveau
HBO
Referentie nr.
MAG31613
Geplaats op
2021-10-14
Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

Functieomschrijving

Startdatum: 15-11-2021
Einddatum: 31-12-2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32
Sluitingsdatum: 26-10-2021 om 12:00 uur

Omschrijving van de opdracht
Jij maakt voor de duur van de opdracht onderdeel uit van kenniscentrum analyse. Kenniscentrum analyse voert regelmatig impactanalyses en uitvoeringstoetsen uit op wettelijke wijzigingen waar gemeenten mee te maken krijgen. Dat wordt gedaan op basis van de afspraken over samenwerking tussen Rijk en gemeenten bij voorgenomen wet- en regelgeving zoals die gemaakt zijn in de Code
Interbestuurlijke Verhoudingen. Daarbij is afgesproken dat het Rijk bij beleidsvoornemens die relevant zijn voor gemeenten, inzicht biedt in de financiële consequenties en in de bestuurlijke, praktische en informatiekundige gevolgen. Door in nauwe samenwerking met gemeenten gedegen onderzoek uit te voeren, geeft de opdrachtgever invulling aan deze afspraken. De opdrachtgever heeft een gestandaardiseerde methodiek voor het doen van uitvoeringstoetsen. Daarbij hanteren wij het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) als basis. Vanuit de opdrachtgever maken we gebruik van een gestandaardiseerd analysekader om de onderzoeksvragen te beantwoorden. De resultaten van de impactanalyse/ uitvoeringstoets worden vastgelegd in een, met gemeenten afgestemde, rapportage. Om tot die rapportage te komen worden in ieder geval de volgende activiteiten uitgevoerd (gedurende de Corona-periode worden de meeste activiteiten op afstand uitgevoerd):

 • Deskresearch
 • Expertinterviews/ -sessies
 • Interviews/workshops bij gemeenten
 • Uitzetten online vragenlijst
 • Analiseren verzamelde input
 • Toetsen analyse bij klankbordgroep
 • Vastleggen resultaten in rapportage
 • Adviseren over vervolgacties o.b.v. bevindingen analyse.

Het proces wordt begeleid door een begeleidingscommissie.

Naast de onderzoeken die gedaan worden bij nieuwe wetten of wetswijzigingen, vinden in toenemende mate onderzoeken plaats naar projecten die al in het portfolio van de opdrachtgever zitten. Dit noemen we opschalingsanalyses. De gehanteerde methodiek is vergelijkbaar met die van een impactanalyse. De centrale vraag in deze analyses richt zich echter meer op wat nodig is om een bepaald project naar een volgende fase te brengen (op te schalen). Deze analyses dienen als basis voor besluitvorming in de VNG governance over de volgende fase van projecten en eventuele collectieve investeringen.

Jij voert zelfstandig (werkend in duo) analyses uit binnen het kenniscentrum analyses.

De onderwerpen waarop analyses gedaan worden zijn divers. Van oudsher hadden de onderzoeken vaak betrekking op e-overheid- en dienstverleningsvraagstukken. Inmiddels worden voor alle ministeries en in alle domeinen onderzoeken uitgevoerd.

De analyses vormen de basis voor bestuurlijke besluitvorming. Het kunnen zorgdragen voor en kunnen formuleren van een goed onderbouwd en gedragen advies is belangrijk. 

De besluitvorming op basis van de analyse/het advies is namelijk richtinggevend voor het portfolio en de daarbij behorende inzet van middelen.

Het uitvoeren van genoemde analyses vraagt van de senior analist een open en
onderzoekende houding. Jij beschikt over ruime werkervaring en bent tegelijkertijd in staat joupersoonlijke mening opzij te schuiven. Jij bent in staat de rode draad uit een combinatie van bureaustudie en de input van veel stakeholders te halen en feiten van meningen te scheiden.

Jij kan je baseren op inhoudelijke kennis over gemeentelijke uitvoering en voor gemeenten relevante ontwikkelingen, maar bent ook in staat uit de expertrol te blijven en de rol van praktijkonderzoeker op je te nemen. Kennis van en ervaring met vraagstukken rondom digitalisering binnen de overheid zijn een pre voor het vervullen van deze rol. Daarnaast is het prettig als jij op de hoogte bent van ontwikkelingen in het ruimtelijk en/of sociaal domein en snapt welke vraagstukken gemeenten op dit vlak bezighouden.

Voor deze rol is het belangrijk om makkelijk te schakelen met verschillende mensen. Daarnaast is het van belang dat jij helder, gestructureerd en to the point bevindingen op kan schrijven. Ervaring met het werken in een omgeving waar (ogenschijnlijk) tegengestelde belangen bestaan is van belang. Je ziet dit eerder als een uitdaging, waarin jij bij kunt dragen aan ‘betere besluitvorming’. Een positie waarbij je –op basis van input uit de uitvoeringspraktijk en verschillende expertises- adviseert over implementatie, waarna anderen de daadwerkelijke implementatie oppakken, past bij je.

Afstemming is een belangrijk onderdeel van de rol. Dit is normaliter geen rol die alleen op afstand vervuld wordt. We verwachten van jou  dat je onderdeel bent van een team en in staat en normaliter bereid bent regelmatig aanwezig te zijn op kantoor bij de opdrachtgever voor overleg en afstemming. Een deel van de tijd ben je normaliter in het land bij gemeenten. Zolang er Corona-beperkingen zijn, ben je in lijn met de richtlijnen die de opdrachtgever hanteert grotendeels thuis aan het werk. De opdrachtgever beschikt over een goede digitale infrastructuur om thuiswerken te ondersteunen.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
De opdracht bestaat uit het uitvoeren van impactanalyses, uitvoeringstoetsen en opschalingsanalyses. De analist/ onderzoeker maakt daarbij gebruik van de gestandaardiseerde aanpak voor het doen van uitvoeringstoetsen die de opdrachtgever hanteert. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
Het door middel van deskresearch, expertinterviews/- sessies, interviews bij gemeenten en andere stakeholders en het uitzetten van enquetes:

 • In beeld brengen op welke wijze wetgeving/projecten bijdragen aan realisatie van de strategische doelen en opgaven van gemeenten;
 • In beeld brengen wat stakeholders zijn rondom een thema;
 • In beeld brengen wat de gevolgen van nieuwe wetgeving/nieuwe projecten voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk zijn;
 • In beeld brengen van de financiele effecten van nieuwe wet- en regelgeving of projecten;
 • In beeld brengen van de benodigde implementatieondersteuning op alle niveaus, zodat voor een eventuele implementatie benodigde instrumenten kunnen worden ontwikkeld;
 • Opstellen van een overzicht van risico’s randvoorwaarden bij gemeenten en andere belanghebbenden (leveranciers, ontwikkel- en beheerorganisaties, gemeentelijke koepels, centrale overheid, etc.) die relevant zijn om te kunnen komen tot een succesvolle implementatie. Het vastleggen van de resultaten van de analyse in een gedragen/ afgestemde rapportage:
 • Opleveren van rapportages omtrent de analyses waarin betrokkenen en belanghebbenden zich herkennen, alsmede voorstellen en planningen voor het vervolg, op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden;
 • Afstemmen van de uitkomsten van analyses met stakeholders;
 • Voorbereiden en uitvoeren van klankbordgroepen en begeleidingscommissies.

Functie-eisen
 • Afgeronde WO- opleiding;
 • Beschikt over 7 jaar werkervaring op WO-werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met het uitvoeren van onderzoeken;
 • Onderzoek kennis in de praktijk toegepast bij voor het opstellen van impactanalyses of (maatschappelijke) kosten batenanalyses;
 • Uitgebreide kennis van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk;
 • Ruime kennis van ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement en e-overheid
  (Brede kennis van ontwikkelingen, zowel landelijk als bij gemeenten);
 • Ruim kennis en ervaring van het sociaal of ruimtelijk domein;
 • Ervaring met het ramen van organisatie brede uitvoeringskosten, niet alleen voor een enkele organisatie maar ook met het veralgemeniseren van kosten voor een groep van organisaties (denk bijvoorbeeld aan onderzoek in het kader van de wet Financiele verhoudingen of t.b.v. een Memorie van Toelichting);

Relevante vacatures

Eindhoven
jobforpeople uitzendbureau/detachering
5 maanden geleden
s-Gravenhage
Mobiliteitsdiensten Nederland
1 week geleden
Capelle Aan Den Ijssel
KERSVERS casemanagers
2 maanden geleden
Matchpartner
3 maanden geleden

Heeft u nog vragen?

Recruitment Team
info@matchd.nl

Matchd
Alle vacatures Matchd

Omgeving werkplek

Relevante vacatures

Eindhoven
jobforpeople uitzendbureau/detachering
5 maanden geleden
s-Gravenhage
Mobiliteitsdiensten Nederland
1 week geleden
Capelle Aan Den Ijssel
KERSVERS casemanagers
2 maanden geleden
Matchpartner
3 maanden geleden